مزایده عمومی فروش ضایعات فلزی مازاد

 

آرمان سپاهان

شرایط مزایده عمومی فروش ضایعات فلزی مازاد

شرکت پتروشیمی آرمان سپاهان

 

مزایده گزار: شرکت پتروشیمی آرمان سپاهان

شماره مزایده: 03/م ز آ س /401

 

 

شرایط مزایده :

v پیشنهاد دهنده محترم:

شركت پتروشیمی آرمان سپاهان در نظر دارد ضایعات فلزی مازادبر نیاز خود را به شرح مندرج در این اسناد و شرایط و مشخصات مندرج در آن را به اشخاص حقیقي یا حقوقي واجد شرایط واگذار نماید. به این جهت در صورت تمایل به شركت در این مزایده، اسناد مزایده را مطالعه نموده و با در نظر گرفتن تمامي ضوابط و شرایط مربوطه، نسبت به ارائه ی قیمت پیشنهادی اقدام نموده و پس از مهر و امضاء همه صفحات اسناد مزایده ، به همراه قیمت پیشنهادي خود را به واحد بازرگانی مستقر در شرکت پتروشیمی آرمان سپاهان واقع در کیلومتر 55 جاده اصفهان شیراز شهرک صنعتی رازی تلفکس :   4- 53323490-031 ارائه نمائید. 

 1. موضوع مزایده:

عبارتست از فروش ضایعات فلزی مازاد  موجود در شركت پتروشیمی آرمان سپاهان( اوزان برآوردی) به شرح مندرج در جدول ذیل:

قیمت پیشنهادی واحد ( ریال )

تعداد

شرح ضایعات فلزی مازاد مورد مزاید

ردیف

 

580عدد

بشکه فلزی 220لیتری درب بسته مستعمل

1

 

2عدد

مخزن 20 هزار لیتر

2

 

30 تن

سایر ضایعات فلزی(میلگرد،نبشی،لوله جدار چاه و ...)

3

 

به عدد:به

 

 

 

جمع قیمت کل ریال ( حروف ) :

 

 

 

  1. اوزان وتعداد اقلام موضوع مورد مزایده به صورت تقریبي و برآوردي است و برنده مزایده متعهد ميگردد ضایعات فلزی مازادرا هنگام بارگیري توزین نموده و مطابق با  قیمت واحد هر كیلوگرم از ضایعات فلزی مازاد، با مزایده گزار تسویه حساب نماید. توزین باید با هماهنگي و نظارت فروشنده باشد.
  2.  در صورتیکه ورود اقلام مورد مزایده به داخل استانهاي كشور مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد ، مزایده گر ملزم است قبل از ارائه هرگونه پیشنهاد، ضمن انجام بررسيهاي لازم ،اطلاعات لازم را جهت اخذ مجوز لازم كسب نماید .به این جهت در زمان تحویل اقلام مزایده به برنده مزایده، مزایده گزار هیچگونه مسئولیتي درخصوص انجام هماهنگي یا اخذ مجوز نداشته و تمام مسئولیت در این مورد بر عهده برنده مزایده خواهد بود. 
  3. مزایده گران ميتواند در در بازه زمان 1401/09/06  لغایت 09/09/1401 به منظور بررسي ضایعات فلزی مازاد با هماهنگي آقاي                  مهدی انصاری به شماره تماس :   4- 53323490-031 ،  از محل نگهداري آنها بازدید نمایند.
   1. شرکت کنندگان می بایست پیشنهاد قیمت خود را به صورت کلی که تماماً هنگام بازدید به رویت رسیده لحاظ نمایند .
  4. دستگاه مزایده گزار( فروشنده) :  شركت پتروشیمی آرمان سپاهان .
  5. نشانی مزایده گزار:
   1. کیلومتر 55 جاده اصفهان شیراز شهرک صنعتی رازی –   شرکت پتروشیمی آرمان سپاهان  تلفکس :   4- 53323490-031
  6. مزایده گر(خریدار) : شخص حقیقي یا حقوقي كه اسناد مزایده را دریافت و در مزایده شركت مي نماید.
  7. مبلغ برآورد: مبلغ اولیه و اوزان برآوردي اقلام موضوع مزایده توسط مزایده گزار انجام شده و قیمت پیشنهادي براي این اقلام در مقایسه با مبلغ برآورد ارزیابي ميگردد   .
  8. زمان و مهلت دریافت اسناد مزایده و پیشنهادهای قیمت:  
   1. محل دریافت اسناد مزایده: سایت شرکت پتروشیمی آرمان سپاهان به نشانی  www.armansepahan.ir
   2. مهلت دریافت اسناد مزایده از شرکت به مدت 10 روز کاری پس از درج اولین آگهی روزنامه ( حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ 12/09/1401  ) می باشد
   3. مهلت بازدید از اقلام مورد مزایده از تاریخ  06/09/1401 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 09/09/1401 )  میباشد  .
   4. مهلت تحویل پاكت هاي پیشنهاد قیمت تا روز شنبه مورخه 12/09/ 1401ميباشد و پیشنهاد دهندگان مي بایست  در مهلت مقرر، اسناد مزایده حاوي كلیه مدارک لازم را با رعایت شرایط این مزایده به واحد بازرگانی مستقر در شرکت پتروشیمی آرمان سپاهان واقع در کیلومتر 55 جاده اصفهان شیراز شهرک صنعتی رازی تلفکس :   4- 53323490-031 تحویل داده و رسید دریافت نمایند. به پیشنهادهایي كه پس از تاریخ مذكور به این شركت واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
   5. مزایده راس روز یکشنبه مورخه 13/09/1401 در محل شرکت پتروشیمی آرمان سپاهان واقع در کیلومتر 55 جاده اصفهان شیراز شهرک صنعتی رازی برگزار می گردد .پیشنهاد دهندگان ملزم به معرفی کتبی یک نفر نماینده جهت حضور در جلسه گشایش پاکات می باشند . حضور نماینده قبل از شروع جلسه در محل برگزاری مزایده الزامی است و بعد از شروع جلسه امکان ورود به سالن برگزاری مزایده مقدور نمی باشد . ورود و خروج به جلسه گشایش پاکات در طول برگزاری مزایده ممنوع می باشد .                                                        
   6. مزایده گران در صورت انصراف از شركت در مزایده، ميبایست تا قبل از گشایش پاكت پیشنهادها، نسبت به اعلام كتبي انصراف از شركت در مزایده اقدام نموده و درخواست مکتوب را تحویل مزایده گزار نموده  و رسید دریافت دارند.  
  9. 6-7- مزایده گر فقط برای یکبار حق تغییر، اصلاح یاتجدید نظر در قیمت پیشنهادی خود را تا یک روز قبل از بازگشایی پاکات دارد  

  10. نحوه تکمیل اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت:
  11. 7-1 - كلیه پیشنهاد دهندگان باید ذیل كلیه اسناد مزایده و صفحات پیشنهاد خود را مهر و امضاء نموده و به همراه سایر مدارک به شرح ذیل در پاكت مربوطه بصورت در بسته و مهر و امضاء شده با درج عنوان پاکت  و نام و مشخصات پیشنهاد دهنده و تاریخ تسلیم پیشنهاد و موضوع مزایده روي پاكت،در مهلت مقرر با اخذ رسید ، تحویل دستگاه مزایده گزار نمایند:

   پاکت الف حاوی : تضمین شرکت در مزایده بصورت یک فیش واریز به حساب شماره 681705236 به شماره شبای 480180000000000681705236  IR نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه اصفهان کد شعبه 6810 به نام شرکت پتروشیمی آرمان سپاهان یا به صورت ضمانت نامه بانکی معتبردر وجه شرکت پتروشیمی آرمان سپاهان با اعتبار 3 ماهه

   پاکت ب حاوی :

    • كپي شناسنامه، كارت ملي و شماره تماس صاحبان امضا
    • روزنامه رسمي و مدارک شناسائي در مورد دارندگان حق امضاء اسناد تعهد آور اشخاص حقوقي.  
    • شرایط مزایده
    • نمونه قرارداد
  12. پاکت ج حاوی : فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت طبق فرم مندرج در پیوست با درج كامل مشخصات .

    

    

   1. مبلغ پیشنهادي صرفاً ميبایست در جدول پیشنهاد قیمت و مطابق نمونه ارائه شده در اسناد تهیه و تسلیم شود.
   2. مبلغ پیشنهادي براي موضوع مزایده ميبایست بصورت یک قیمت كل هم به حروف و هم به عدد و بدون خط خوردگي در فرم پیشنهاد قیمت درج گردد.
   3. انتخاب نفرات برنده اول و دوم بر اساس قیمت کل پیشنهادی جهت اقلام مورد مزایده مشخص و اعلام خواهد شد.
   4. شرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ پیشنهادی خود را با در نظر گرفتن کل اقلام مورد مزایده برآورد و اعلام نمایند و برنده مزایده ملزم به تخلیه و حمل کلیه ا قلام مذکورمی باشد . 
   5. در صورت مشاهده اختلاف بین مبالغ تعیین شده به حروف و به عدد، ملاک پیشنهاد قیمت به حروف ميباشد.
   6. رقم پیشنهاد قیمت باید براي كلیه ی اقلام به عدد و حروف در برگ پیشنهاد قیمت نوشته شود .
  13. 7-8- قیمت کل پیشنهاد دهنده ملاک بررسی و انتخاب برنده  مزایده خواهد بود .

   7-9- پیشنهادهایي كه داراي قلم خوردگي بوده و مخدوش باشند بایستي در نقاط مورد اشاره امضاء و ممهور گردد، در غیر این صورت ناقص و مردود تلقي خواهد شد. همچنین به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش و بدون سپرده شركت در مزایده ،ترتیب اثر داده نمي شود.

   7-10-تسلیم پیشنهاد قیمت به منزله قبول و تایید كلیه شرایط و مندرجات اسناد مزایده ميباشد و پس از برگزاري مزایده و اعلام نتیجه هیچگونه عذري پذیرفته نخواهد بود.

   7-11-پیشنهاد دهنده مزایده باید فقط یک شخص حقیقي یا حقوقي باشد و پیشنهاد اشتراكي قابل قبول نميباشد.

   7-12 - واگذاری تمام و یا بخشی از موضوع مزایده به غیر ممنوع می باشد.

    

    

   8- مبلغ، نوع و چگونگی ارائه تضمین(سپرده) شرکت در مزایده:

   مبلغ تضمین شركت در مزایده 500.000.000 ( پانصد میلیون ریال )  ميباشد.  

   9- تعیین برنده مزایده: 

   9-1- مزایده گزار در قبول یا رد هریک یا تمام پیشنهادها مختار است.

   9-2-برنده مزایده كسي است كه قیمت پیشنهادي وي بالاترین قیمت مناسب  نسبت به سایر مزایده گران باشد.

   9-3-چنانچه نسبت به اقلام موضوع مزایده، چند نفر پیشنهاد قیمت مشابه و یکسان داده باشند، حق انتخاب در شرایط مساوی با مزایده گر                 می باشد.

   9-4-برنده مزایده موظف است حداكثر ظرف مدت دو روز پس از ابلاغ از سوي مزایده گزار، نسبت به عقد قرارداد و ارائه تضمین انجام تعهدات به میزان 600،000،000 ریال بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر با اعتبار 3 ماهه یا پرداخت نقدی در وجه شرکت پتروشیمی آرمان سپاهان اقدام نماید .

   9-5- پس از مشخص شدن نتیجه مزایده ،تضامین شركت در مزایده نفرات اول و دوم نزد شركت نگهداري و تضامین سایر مزایده گران پس از ارائه درخواست کتبی ایشان مسترد خواهد شد. پس از انعقاد قرارداد و ارائه تضین انجام تعهدات توسط برنده اول تضمین نفر دوم نیز مسترد می گردد .

   9-6-در صورت انصراف نفر اول مزایده، تضمین شركت در مزایده وي ضبط و از نفر دوم جهت انعقاد قرارداد و ارائه تضمین انجام تعهدات دعوت بعمل خواهد آمد و در صورت عدول وي از انعقاد قرارداد ، تضمین شركت در مزایده وي نیز ضبط خواهد گردید.

   9-7-نفرات اول وو دوم مشخص شده در مزایده در این خصوص حق هر گونه اعتراضي را از خود سلب نموده و اعمال این حق از حیث تشخیص مورد تخلف به نظر مزایده گزار وابسته ميباشد.

   9-8- برنده اول و دوم مزایده در پایان جلسه بازگشایی پاکات مشخص و به ایشان اعلام خواهد شد .

   10- رد پیشنهادها، لغو مزایده:  

   كمیسیون معاملات مزایده گزار در هر یک از موارد زیر ميتواند نسبت به رد پیشنهاد هر یک یا تمام مزایده گران و یا لغو مزایده اقدام نماید:

   10-1- رد پیشنهادهائي كه به صورت مبهم یا مشروط ارائه شده باشند.

   10-2-  انصراف مزایده گزار از فروش اقلام موضوع مزایده در شرایط حاضر، یا هرگونه تصمیم گیري كه صرفه و صلاح كلي و اقتصادي مزایده گزار را در پي داشته باشد.

   10-3- در صورتي كه پیشنهاد قیمت مزایده گران از برآورد انجام  شده توسط مزایده گزار کمتر باشد.

   10-4- رد پیشنهادهائي كه به نحوي از انحاء مغایر با مشخصات اقلام موضوع مزایده و سایر شرایط اسناد مزایده باشند.

   10-5- رد پیشنهادهائي كه فاقد مدارک لازم خصوصاً فاقد تضمین شركت در مزایده باشند و یا میزان تضمین یاد شده كمتر از مبلغ تعیین شده باشد.

   10-6-پیشامدهاي غیر متعارف نظیر جنگ، سیل، زلزله و مانند آنها.

   10-7-  تشخیص كمیسیون معاملات مبني بر تباني بین مزایده گران

   10-8- امتناع برندگان اول و دوم مزایده از انعقاد قراردادو ارائه تضمین انجام تعهدات  و عدم انجام سایر تعهدات آنها طبق مراتب فوق الذكر (در صورت تصمیم كمیسیون مزایده، نفرات سوم به بعد نیز مي توانند جایگزین گردند)

   تبصره 1: مراتب تجدید مزایده و یا لغو آن توسط مزایده گزار به طرق مقتضي به همه مزایده گران اعلام خواهد شد.

   تبصره 2 : درصورتیکه قیمت اعلام شده توسط مزایده گران کمتر از قیمت برآرودی مزایده گزار باشد تشخیص رد یا تجدید مزایده یا انتخاب برنده به پیشنهاد کمیسیون معاملات و موافقت مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره خواهد بود .

   11-تعهدات برنده مزایده:

   11-1-برنده مزایده می بایست حداکثر تا سه روز پس از انعقاد قرارداد نسبت به تخلیه و حمل و خروج کلیه اقلام مورد مزایده اقدام نماید .

   11-2- در صورت عدم تخلیه و حمل و خروج کلیه ی اقلام مورد مزایده در مهلت تعیین شده، هزینه انبار داری به مبلغ 50.000.000 ریال                   ( پنجاه میلیون ریال ) بصورت روزانه محاسبه و از برنده مزایده دریافت میگردد.

   11-3-پس از انعقاد قرارداد شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال نگهداری اقلام مورد مزایده ندارد و کلیه مسئولیتهای مربوط به  نگهداری ، حفظ ، حراست از اقلام مورد مزایده به عهده طرف قرارداد می باشد .  

   11-4-هزینه حمل و بارگیري و باسکول و برشكاري آهن آلات و كلیه هزینه هاي جانبي به عهده برنده مزایده ميباشد.

   11-5-برنده مزایده ميباید پس از ابلاغ كتبي از سوي مزایده گزار مبني بر برنده شدن وي، حداكثر  ظرف  مدت دو روز نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نموده و نسبت به ارائه تضمین انجام تعهدات اقدام نماید بدیهي است عدم انعقاد قرارداد در مهلت تعیین شده از سوي برنده مزایده به منزله انصراف ایشان از ادامه فرآیند مزایده تلقي شده و منجر به ضبط سپرده شركت در مزایده وي به نفع مزایده گزار خواهد شد.

   11-6- پرداخت هزینه کارشناسی برآورد قیمت و آگهی روزنامه و ارزش افزوده اقلام موضوع مزایده به عهده برنده مزایده می باشد .

   12- اسناد مزایده شامل :

   12-1- شرایط مزایده

   12-2- نمونه قرارداد

   12-3- فرم قیمت پیشنهادی

   تمام صفحات اسناد مزایده میبایست به مهر و امضاء شرکت کنندگان رسیده باشد ، اسناد فاقد مهر و امضاء فاقد اعتبار می باشد .

   13- مزایده بصورت یک مرحله ای برگزار می گردد

    

   شرایط مزایده در 13 ماده و 2 تبصره در شرکت پتروشیمی آرمان سپاهان تهیه و تنظیم گردیده است .

  14.  

برای دانلوداسناد مزایده کلیک نمایید

کپی رایت copyright hamed sadeghi